• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Lokaal eigendom

Lokaal eigendom

Het Klimaatakkoord is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Hierin staan ook verschillende afspraken over de participatie van burgers en bedrijven in hernieuwbare energieprojecten op land, waaronder het streven naar 50% lokaal eigendom. Dit streven houdt in dan men gelijkwaardig wil samenwerken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van hernieuwbare energie, zoals windmolens en zonneparken. Lokaal eigendom betekent dat bewoners of bedrijven uit de lokale gemeenschap eigenaar of mede-eigenaar zijn van een zonnepark of windmolen in de buurt.

Door te streven naar 50% lokaal eigendom krijgt een lokale gemeenschap (meer) zeggenschap over de energietransitie en worden de opbrengsten lokaal gehouden. Daarbij hoort een inspanningsverplichting voor de initiatiefnemer om een aanbod te doen om bewoners of bedrijven (desgewenst in de vorm van collectief eigendom, bijvoorbeeld via een coöperatie of andere passende rechtsvorm) te laten participeren in een project. De uitgangspunten hiervan zijn de behoefte en de (financiële) mogelijkheden van de lokale omgeving. Mede-eigendom betekent namelijk mee-investeren en dus ook risico lopen. Het betekent echter ook zeggenschap en meedelen in de opbrengst.

De initiatiefnemers van Zonnepark Zuidvelde streven naar een evenwichtige eigendomsverdeling waarbij gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom zoals verwoord in het Klimaatakkoord. Lokaal eigendom gaat over het deel eigen vermogen; daarvoor geldt het streven naar 50%. Het geldt over het eigendom van de productie-installatie. Vaak is er circa 80-90% vreemd vermogen; daar geldt het 50%-streven niet voor. Het uiteindelijke percentage wat qua investeringen opgehaald en dus behaald wordt, zal moeten blijken uit de uiteindelijke investeringsbereidheid onder de lokale gemeenschap.

Meer weten over het streven naar 50% lokaal eigendom?