• info@zonnepark-zuidvelde.nl

 • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Uitvoering participatie

4.1 COMMUNICATIE

Communicatie en het zorg dragen dat alle betrokkenen tijdig en volledig worden geïnformeerd blijft een belangrijk onderdeel van het participatieproces ook na het aanvragen van een omgevingsvergunning. Daarbij borduren we voort op de eerder ingeslagen weg en maken we zoveel mogelijk gebruik van de reeds ontwikkelde middelen. De ingerichte website speelt daarbij een belangrijke rol.

 • Algemene website: www.zonnepark-zuidvelde.nl, waar belangstellenden terecht kunnen voor alle geactualiseerde en relevante informatie van Zonnepark Zuidvelde.
 • Op de website van ECN is al vroeg in het proces een projectpagina aangemaakt. Hier presenteren we onder andere:
  • De zich ontwikkelende visualisatie van het park en zijn omgeving;
  • Planning en status van het project (informatie over de voorbereiding, ontwerp, bouw en exploitatie);
  • Belangrijke vragen en antwoorden;
  • Prestatie van het park (omvang en opbrengst)
  • Contactinformatie;
  • De invulling van het lokaal eigenaarschap.
  • De projectpagina is online te raadplegen via: http://www.noordseveld.nl/zonnepark-zuidvelde/.
 • Na het indienen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning zijn alle betrokkenen (omwonenden en belangenverenigingen) geïnformeerd over het definitieve ontwerp, de publicatie via de gemeente, de rest van de procedure, etc.
 • Er is een brochure opgesteld van Zonnepark Zuidvelde met een nadere toelichting over de procedure en algemene informatie over het zonnepark en het onderwerp lokaal eigendom.
 • Periodieke informatiebijeenkomsten. De periodieke informatiebijeenkomsten blijven we uitvoeren. Hopelijk kan dit in de toekomst weer fysiek. Doel van deze bijeenkomsten is de omgeving wat specifieker te informeren over de ontwikkeling, de voortgang en knelpunten van het project. Belangrijk is ook dat de omgeving feedback geeft over het project. Door de informatiebijeenkomsten goed in te delen en onderwerpen per tafel te beleggen is er voor elke bewoner genoeg ruimte om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.
 • Werkgroepen. Werkgroepen schakelen we in om op bepaalde thema’s verdieping te krijgen. Niet iedereen wil (even) actief meedenken over het zonnepark. Door op de informatieavond mensen de mogelijkheid te geven aan te sluiten bij verschillende (thema)werkgroepen wordt bewoners de mogelijkheid geboden zich verder te verdiepen en in te zetten op specifieke thema’s. Een thema kan bijvoorbeeld zijn de opzet van de organisatie van het gebiedsfonds. Of het opzetten van financiële participatie, welke behoefte is er in het gebied? Deze werkwijze heeft als bijkomende voordeel dat er gedetailleerde plannen komen die vervolgens op de gezamenlijke informatiebijeenkomst verder worden besproken.
 • Een periodiek uit te geven nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief geven we aandacht aan belangrijke onderwerpen als: verslagen van informatiebijeenkomsten, ontwikkelingen op het gebied van vergunningen en subsidie, de inrichting van het lokaal eigenaarschap, de voortgang van het project etc.
 • Persberichten voor de lokale pers over de belangrijkste thema’s van Zonnepark Zuidvelde: over de combinatie natuurontwikkeling en zonne-energie, het gebiedsfonds voor de bewoners uit het gebied, de rol van Energiecoöperatie Noordseveld als grootaandeelhouder van het zonnepark en over de uiteindelijke verkleining van het plangebied. Op deze manier worden een aantal kernvragen die regelmatig gesteld zijn voor een breed publiek uitgelegd. Dit is ook een manier om men te informeren over de stand van zaken van zonnepark Zuidvelde.

Naast deze communicatiemomenten en de inzet van communicatiemiddelen gaan we de komende maanden een proces op gang brengen met als doel de overdracht van (50%) van de aandelen en een gebiedsfonds te realiseren.

De planning voor het vervolg van al deze activiteiten is niet exact aan te geven. We volstaan daarom met een globale planning voor het vervolg. Om de samenwerking tussen ECN en BVO te borgen wordt op korte termijn een samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen opgesteld. Hierin wordt de samenwerking formeel bekrachtigd en is vastgelegd welke processtappen worden vervolg om ECN lokaal eigenaar te maken van het park.

De ontwikkeling van het zonnepark gaat vervolgens via de volgende aanpak en is onderverdeeld in een aantal fasen:
1. Aanvragen en verkrijgen van de vergunningen (deels deze fase);
2. Aanvragen en verkrijgen van de SDE++ subsidie (vast moment in najaar);
3. Het voorbereiden van de netwerkaansluiting;
4. Het voorbereiden van de bouw van het park (ontwerp, aanbesteding);
5. De bouw van het park;
6. Exploitatie van het park.

Parallel aan de uitvoering van deze activiteit loopt het traject van de lokale participatie. Tijdens het gehele traject is communicatie met en het betrekken van de lokale omgeving belangrijk.