• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Uitvoering participatie

4.2 ACTIVITEITEN

De volgende activiteiten worden in de periode tot aan de exploitatie van het zonnepark uitgevoerd. De planning is globaal omdat niet duidelijk is wanneer de vergunning is afgegeven en benodigde SDE-subsidie is verkregen. 

Activiteiten Wie Wanneer

Inrichten en onderhouden website

 

ECN Onderhoud content gedurende het gehele project

Organiseren informatiebijeenkomsten (1 keer per half jaar). Indien noodzakelijk kan dit vaker of minder vaak. Tevens zal er in de omgeving geworven worden voor deelnemers voor werkgroepen.

 

ECN Start Q2 2021 en daarna ieder half jaar.

Uitbrengen van een nieuwsbrief (2 keer per jaar)

 

ECN Drie keer per jaar vanaf 2021 tot en met de oplevering van het park (bv. mei – oktober- december)
Inventariseren wensen overdracht eigendom BVO naar ECN. Aandachtspunten daarbij zijn:
o Hoogte van de CAPEX plus bijbehorende projectbegroting);
o Verhouding EV:VV;
o Bijeenbrengen van het EV;
o Hoogte van de ontwikkelvergoeding;
o Bijdrage EV via lokale financiering
o Restant EV via fondsen etc.
BVO/ECN Q4 2021

Voeren van gesprekken over de wijze van overdracht en opstellen overeenkomsten.


o Percentage aandelen ter overname van tussenholding BVO naar ECN;
o Prijs voor de aandelen;
o Juridische en fiscale consequenties; o Afspraken met andere aandeelhouders (SHA);
o Directie van de SPV.
o Formele overdracht eigendom

 

BVO/ECN Nader vast te stellen
Formele overdracht eigendom naar ECN of Beheer Coöperatie BVO/ECN Na financial close.