• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

TP Solar en Chint Solar

Lokaal eigendom TP Solar en Chint Solar

Het belang van lokaal eigenaarschap en de rol hiervan in het draagvlak en de acceptatie van hernieuwbare energie en veranderingen in het landschap, staat helder omschreven in het beleidskader Energieprojecten in het landschap van de gemeente Noordenveld. Het 50% lokaal eigendom is daarmee een belangrijke randvoorwaarde.

De initiatiefnemers van Zonnepark Zuidvelde gaan voor 50% lokaal eigendom. Dit is het mee-investeren in en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van het zonnepark. Er zijn diverse vormen van financiële participatie. Onderstaand een zogeheten infographic omtrent het 50% lokaal eigendom bij Zonnepark Zuidvelde.

Deze infographic is meerdere keren besproken met omwonenden, maar ook met de gemeente(raad).

ECN is met Bronnen VanOns een samenwerking aangegaan om zo de mogelijkheden te creëren om 50% van het eigenaarschap van de parken te verkrijgen. Hierdoor wordt het mogelijk dat omwonenden en bedrijven kunnen participeren in de parken.

Overdracht van eigendom (lokaal eigenaarschap)

ECN is vooralsnog voornemens om voor 50% eigenaar te worden van de 2 zonneparken en als (groot)aandeelhouder op te treden tijdens de exploitatie van het zonnepark. Uiteraard is dit een proces wat de coöperatie met haar financiers moet doorlopen en waarbij gezamenlijk investeringsbeslissingen zullen moeten worden genomen. Leden van de coöperatie worden daarmee gezamenlijk eigenaar van de bezittingen van de coöperatie en hebben daarmee zeggenschap over het park. Over de wijze van financiering en de bijkomende bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt in de komende periode, samen met BVO, nagedacht. BVO en ECN hebben met Chint Solar en TPSolar een intentieovereenkomst gesloten om invulling te geven aan het 50% lokaal eigendom. De exacte invulling van de financiering en de aandelenoverdracht zal per initiatief maatwerk zijn en de komende periode door de verschillende partijen verder worden vormgegeven.

Een belangrijk onderdeel in de overdacht van lokaal eigendom is de benodigde SDE++ subsidie. Een zonneparkproject kan namelijk niet gerealiseerd worden zonder Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Totdat deze subsidie is toegekend, is er feitelijk sprake van een hypothetisch project. Alle inzet tot aan de SDE-aanvraag is erop gericht om de haalbaarheid zo groot mogelijk te maken, bij een acceptabele inspanning/risico. Er kan één keer per jaar (in 2022 is dit in juni) een aanvraag voor deze SDE-subsidie worden aangevraagd. Voor een SDE-aanvraag is een omgevingsvergunning nodig.

Obligaties 

Het streven van Energiecoöperatie Noordseveld is om de financiering van het zonnepark geheel of gedeeltelijk met lokaal geld te financieren. Na realisatie van het zonnepark wordt besloten of er obligaties worden uitgegeven met een aantrekkelijk rendement. Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs met een bepaalde looptijd voor het aangaan van een lening. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding. Inwoners van de gemeente Noordenveld mogen met voorrang investeren in het zonnepark. Na vergunningverlening zal ECN in samenwerking met de betrokken initiatiefnemers alle inwoners van de gemeente Noordenveld informeren over de voorwaarden om financieel deel te nemen in het zonnepark.

Gebiedsfonds 

Als uitgangspunt geldt dat (een deel) van de jaarlijkse winst van het park wordt toegekend aan een op te zetten gebiedsfonds. Dit fonds is bedoeld voor de omwonenden binnen het aangegeven invloedsgebied.

Het is de bedoeling dat jaarlijks een deel van de winst (totaal: €25.000,-) door de gezamenlijke aandeelhouders van de parken aan het gebiedsfonds wordt toegekend (naar verhouding van de ingebrachte hectares). De duur van het fonds is gelijkgesteld aan de SDE++ periode van 15 jaar. De gelden uit het fonds kunnen dan gebruikt worden voor:
- Projecten die gericht zijn op de leefbaarheid in de directe omgeving van een zonnepark;
- Gebiedsversterkende maatregelen;
- Verduurzaming van de bebouwde omgeving;
- Innovatieve projecten op gebied van duurzaamheid die ook de werkgelegenheid bevorderen.

Dit fonds kan beheerd worden door de belangenvereniging of door een onafhankelijke partij. Het bestuur van de belangenvereniging/organisatie zorgt ervoor dat de middelen uit het fonds ten goede komen aan de nabije omgeving van het project. Over hoe zo’n gebiedsfonds vormgegeven kan worden is een toelichtende notitie geschreven. In overleg met de belangenverenigingen en de gemeente wordt een besluit genomen welke vorm het gebiedsfonds krijgt.

Inzet opbrengst lokaal eigendom

De middelen die vrijkomen uit de exploitatie van de zonneparken zullen door ECN worden ingezet voor de diensten en projecten die ECN momenteel al uitvoert:

  • Infraroodscans en energiecoaches
  • Opleiden energiecoaches en -adviseurs
  • Opzetten collectieve projecten
  • Energieke Buurten en Warmtevisie: samenwerking met gemeente
  • Schenken van zonnepanelen

Naast deze reguliere activiteiten kan ook gedacht worden aan het subsidiëren van verduurzamingsmaatregelen door inwoners. In het projectbureau Energiek Buurten bepalen ECN en de gemeente samen welke strategie het meest effectief is bij de verduurzaming van de Noordenveldse woningen. De algemene ledenvergadering van ECN heeft het beslisrecht over de begroting.

Het is de bedoeling dat een deel van de winst van het aandeel van ECN wordt ingezet als korting op de stroomprijs voor inwoners van de gemeente Noordenveld (Noordsevelde stroom). Deze regeling bestaat al op basis van de geleverde stroom door het zonnepark Halo.

Inzetten van lokale bedrijven

Bij de ontwikkeling en met name bij het beheer en onderhoud van het park wordt gekeken of lokale ondernemers (een deel van) deze activiteiten kunnen uitvoeren. Zo komt deze omzet direct ten goede aan de directe omgeving.

Social return

Met name bij het beheer en onderhoud van het groen is er een mogelijkheid hiervoor werknemers in te zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt behoort ook tot de mogelijkheden. Ook kan gekeken worden of er tijdens de realisatie en de onderhoudsfase werkervaringsplaatsen kunnen worden aangeboden. De kans voor deze werknemers op een baan in de duurzame energiesector is na deze stage veel groter. Belangrijk is dit als voorwaarde bij aanbestedingen mee te nemen. Bij de verschillende ontwikkelaars is hier al ervaring mee opgedaan.