• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

1. Inleiding

INLEIDING

Dit participatieplan behoort als bijlage bij drie “Ruimtelijke onderbouwingen”. In de ruimtelijke onderbouwing is de aanvraag voor de vergunningen voor de aanleg van 3 zonneparken Zuidvelde in de gemeente Noordenveld onderbouwd. Het participatieplan heeft als doel om inzicht te geven in wat we onder participatie verstaan en op welke wijze bewoners/de omgeving meedenken, meedoen en delen in de opbrengst van de beoogde parken. In dit plan zijn zowel de reeds uitgevoerde als de toekomstige participatieactiviteiten beschreven.

De ontwikkeling van Zonnepark Zuidvelde zijn feitelijk drie, met elkaar samenhangende, initiatieven:

• Initiatief 1: Chint Solar en Energiecoöperatie Noordseveld zijn hiervoor de initiatiefnemers.
• Initiatief 2: TPSolar en Energiecoöperatie Noordseveld zijn hiervoor de initiatiefnemers.
• Initiatief 3: Ankehaar Solar (Janssen) en Energiecoöperatie Noordseveld zijn hiervoor de initiatiefnemers.

Na afweging van alle ingediende zonneparkprojecten heeft het initiatief Zuidvelde de kans gekregen om het plan verder uit te werken. Het college heeft daarom toestemming gegeven om de verkenning van drie zonneparken op deze locatie op te starten. De drie initiatiefnemers hebben besloten ieder een afzonderlijke vergunningsaanvraag in te dienen, waarbij zoveel mogelijk de onderlinge afstemming tussen de drie aanvragen is geborgd. Dit participatieplan behoort bij deze drie afzonderlijke aanvragen en betreft één integraal participatieplan voor alle drie de projecten. Het participatietraject is/wordt voor de drie initiatieven gezamenlijk doorlopen om te zorgen voor een integraal proces en helderheid naar de omgeving.

Een van de belangrijkste doelen van het participatieproces is het borgen dat er sprake is van een zorgvuldige inpassing van de beoogde zonneparken in de omgeving door het actief betrekken van omwonenden (de lokale omgeving). Daarnaast is een zorgvuldige inpassing een van de belangrijke randvoorwaarden die gemeente Noordenveld in haar beleid heeft geformuleerd.

De lokale Energiecoöperatie Noordseveld (hierna te noemen ECN) speelt een belangrijke rol bij het participatieproces. Zij heeft een leidende rol bij de uitvoering van het proces en is tevens de beoogde eigenaar van 50% van de aandelen van alle drie de parken (lokaal eigendom).
Een zorgvuldige uitvoering van het participatieproces is belangrijk en ook het verwerven van de aandelen door ECN is een complex proces. Vandaar dat ECN zich hierbij laat ondersteunen door de organisatie Bronnen VanOns (hierna te noemen BVO). BVO is een organisatie zonder winstoogmerk die speciaal is opgericht ter ondersteuning van de lokale energiecoöperaties (hierna te noemen LEC’s) bij hun energietransitie proces. BVO faciliteert het proces van overdracht van eigendom en ondersteunt ECN bij de uitvoering van de participatie activiteiten.

Het participatieproces is een continu proces dat feitelijk al geruime tijd loopt. In een vroegtijdig stadium is er door de initiatiefnemers en ECN al contact gezocht met omwonenden en lokale belangenverenigingen. Met een aantal direct betrokkenen zijn keukentafelgesprekken gevoerd. In het afgelopen jaar zijn er drie digitale bewonersbijeenkomsten geweest, vanwege Corona. Daarna is er nog een informatieavond geweest aan de rand van het beoogde zonnepark en een informatieavond in Norg. Bewoners zijn betrokken geweest bij het ontwerp van het plan. De inbreng van de bewonersavonden zijn medebepalend geweest voor de inhoud van de aanvraag van de vergunning en met name de landschappelijke inrichting van de parken. Ook is er een aanvullend gesprek geweest met het Kernteam Zuidvelde.

Dit participatieplan beschrijft wat wij onder participatie verstaan (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige stand van zaken. Wat is er al gedaan, wat zijn de bevindingen en welke standpunten er al zijn ingenomen en welke voorlopige keuzes er al zijn gemaakt. Tevens is beschreven op welke wijze het lokaal eigenaarschap tot stand komt, welke activiteiten er in de toekomst gepland zijn om omwonenden zoveel mogelijk te informeren en te betrekken en om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk omwonenden kunnen meedelen in de opbrengst van het park (hoofdstuk 4). Dit plan draagt dus bij aan ons motto: Samen voor de energietransitie!