• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

2. Participatie

PARTICIPATIE

Het Klimaatakkoord beschrijft bewonersparticipatie als een van de kritische succesfactoren voor de Nederlandse energietransitie. Daarbij worden drie categorieën van bewonersparticipatie onderkend:

1. Procesparticipatie. Dit is het proces waarbij bewoners mee mogen en kunnen denken bij het ontwikkelen van het beleid en beleidskaders. Zo is het wenselijk dat de omgeving betrokken wordt bij de ontwikkeling en totstandkoming van de Regionale Energiestrategie (RES). Zo wordt bijvoorbeeld de vraag hoeveel ruimte er wordt gegeven aan duurzame energie, in het beleid al beantwoord. Dit kan bijvoorbeeld in een afwegingskader. Dit inhoudelijk betrekken van de omgeving bij het proces noemen we procesparticipatie.

2. Planparticipatie: dit is het proces waarbij omwonenden/bewoners kunnen meedenken over de plannen, het ontwerp, de inrichting en het beheer en onderhoud van een installatie voor duurzame energieproductie. Via permanente informatieverstrekking (website, social media, nieuwsbrieven) actieve voorlichting, bewonersbijeenkomsten, keukentafelgesprekken en speciaal ingerichte werkgroepen worden de bewoners betrokken bij het ontwikkelen van de diverse plannen.

3. Financiële participatie: dit is het mee-investeren in en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van het park. Er zijn diverse vormen van financiële participatie. Het delen van de opbrengst kan onder andere door de overdracht van een deel van de aandelen van het zonnepark. Op deze wijze is het “verkrijgen van lokaal eigendom” in het Klimaatakkoord verwoord. Voor het eventueel verkrijgen van 50% van de aandelen maken ECN en BVO duidelijke afspraken. Het proces om de aandelen te verwerven ziet er grofweg als volgt uit:

  • BVO richt tijdens de ontwikkelfase van het project een zogenaamde tussenholding op. BVO houdt de aandelen in die tussenholding aan totdat de exploitatie van het zonnepark begint. Dat is het moment dat er cash flows ontstaan en de projectrisico’s voor een groot deel zijn gepasseerd.
  • Voorafgaand aan de exploitatie fase draagt BVO de aandelen van haar tussenholding over aan ECN. Deze wordt daarmee voor 50% eigenaar van het zonnepark. Leden van de coöperatie, maar ook lokale bedrijven etc. kunnen vervolgens (financieel) participeren in het eigenaarschap van het zonnepark.