• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Uitvoering participatie

3.2 PROCESPARTICIPATIE

Aan het project ligt beleid van het Rijk, de provincie en de gemeente ten grondslag.

  • Het Klimaatakkoord, waarin het streven naar 50 % lokaal eigenaarschap is beschreven.
  • Het beleid van de Provincie Drenthe, waarin het belang van de betrokkenheid van omwonenden bij zonneparken is verwoord en waarin is beschreven wat de mogelijkheden voor omwonenden zijn om te participeren in de ontwikkeling en opbrengst van het zonnepark.
  • Het beleid van de Gemeente Noordenveld. Hierbij is ingegaan op het in 2020 vastgestelde ”Beleidskader energieprojecten in het landschap”. Dit kader beschrijft het proces en de spelregels voor het ontwikkelen van nieuwe projecten. Daarnaast is aandacht geschonken aan de Noordenveldse Kwaliteitsgids. Deze is opgesteld als een document waarin is aangegeven op welke wijze de gemeente de omgeving betrekt bij de afweging van ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven.

Het beleidskader Energieprojecten in het landschap is door de gemeente op een interactieve wijze opgesteld in samenwerking met ECN en Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Er zijn een aantal thema-avonden georganiseerd en er is een groep “energie meedenkers” betrokken. Dit zijn inwoners die zich erg betrokken voelen bij de opzet en de invulling van het beleid en daarvoor van de gemeente ruimte kregen. Het concept eindresultaat is gepresenteerd in een grote bijeenkomst met zo’n 100 belangstellenden, onder andere ook uit Zuidvelde. Tijdens de ter inzage legging is ook nog een inloopbijeenkomst georganiseerd. Verschillende inwoners en initiatiefnemers hebben hun zienswijze op het beleidskader gegeven, welke uiteindelijk op 9 september 2020 door de gemeenteraad definitief is vastgesteld.

Na vaststelling van het beleidskader zijn 12 initiatieven ingediend bij de gemeente. Een weging van deze initiatieven, op basis van het beleidskader, heeft geleid tot de aanwijzing van vier initiatieven in twee gebieden, een initiatief in het gebied Matsloot en drie initiatieven in de omgeving van Zuidvelde. Deze aanwijzing door het college van B&W vond plaats op 12 januari 2021.