• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Ankehaar Solar

Lokaal eigendom Ankehaar Solar

Het geplande zonnepark van Ankehaar Solar BV is gelegen op het zuidelijke deel van van het Ankehaarveld, nu al deels ingesloten door een rij eikenbomen aan de zuidzijde en een singel aan de oost- en westzijde. Het perceel beslaat 23,5 hectare waarvan 16,31 hectare als zonnepark en 7,19 hectare wordt als natuur ingericht.

De natuur zal bestaan uit grasland voor weidevogels, keverbanken, struweel en akkerranden. Buiten het park zullen enkele landschapselementen worden aangebracht zoals blijvende akkerranden en zal een verwijderde bomen rij uit het verleden weer in ere herstelt worden. 

Ook zal de strook aan de oostzijde als verbindingszone dienen voor het aanwezige wild tussen het Tonckensbos en Spaanveen. 

lokaaleigendom

Een lokaal initiatief, in lokaal eigendom, met lokale betrokkenheid
Het project van Ankehaar Solar is een lokaal initiatief waarvan het de bedoeling is dat het eigendom voor 100% binnen de gemeente Noordenveld blijft. Daarnaast vinden de initiatiefnemers het van belang dat ook de inwoners van Noordenveld kunnen participeren in het project, zodat ook zij kunnen meedelen in het potentiële rendement van het project. De direct omwonenden van het zonnepark wil Ankehaar Solar zelfs als aandeelhouder betrekken bij het project. Deels om de lokale betrokkenheid verder te vergroten en deels om de inwoners waarvoor de realisatie van het zonnepark de meeste impact heeft op een passende wijze te kunnen compenseren. In de volgende paragraaf werken we de invulling van het lokaal eigenaarschap verder uit.

Invulling lokaal eigenaarschap
De realisatie van het zonnepark van Ankehaar Solar gaat gepaard met een investering van ongeveer € 8,8 miljoen. Ankehaar Solar verwacht 80% van deze investering af te kunnen dekken met een bancaire geldlening, de overige 20% (ongeveer € 1,8 miljoen) dient te worden afgedekt met zogenaamd risicodragend vermogen. De invulling van het risicodragend vermogen wil Ankehaar Solar volledig lokaal, binnen de gemeente Noordenveld, borgen.

Aandeelhouderschap voor direct omwonenden
Zoals hiervoor omschreven dient er ongeveer € 1,8 miljoen aan risicodragend vermogen te worden bijeenbracht om het zonnepark te realiseren. De initiatiefnemers van het project brengen als grootaandeelhouders 25% tot 50% van het risicodragend vermogen in. Ankehaar Solar is voornemens om ook de direct omwonenden van het zonnepark als aandeelhouders te betrekken bij het project. Een deel van de aandelen stelt Ankehaar Solar daarom om niet beschikbaar. Hierdoor is het aandeelhouderschap voor alle direct omwonenden bereikbaar. Daarnaast krijgen de direct omwonenden de mogelijkheid om aanvullend te investeren in aandelen van het project. Afhankelijk van de interesse zal maximaal 50% van de aandelen van het project worden gecertificeerd en ter overname worden aangeboden aan de direct omwonenden van het zonnepark. Op basis van de huidige uitgangspunten komt er voor € 450.000 van dit type aandelen beschikbaar. Ankehaar Solar vindt het belangrijk dat de direct omwonenden de vrijheid krijgen om zelf een structuur te vormen waar vanuit ze haar rol als aandeelhouder vormgeven. Dit zou collectief kunnen vanuit een stichting, een vereniging of een coöperatie maar ook op individuele basis.

Lokaal crowdfunden!
Door het inzetten van een bestaand crowdfundplatform zoals Duurzaaminvesteren.nl of Zonnepanelendelen.nl wil Ankehaar Solar ook de inwoners van Noordenveld die niet tot de direct omwonenden van het zonnepark behoren de gelegenheid geven om via een obligatielening te participeren in het project. De inwoners krijgen een aantrekkelijke rente (3% á 4%) vergoed op het ingelegde kapitaal. De minimale inleg is € 1.000, op basis van de huidige uitgangspunten kunnen de inwoners van de gemeente Noordenveld in totaal voor € 900.000 via de achtergestelde lening investeren in het project. De inwoners van Noordenveld krijgen exclusief toegang tot de voorinschrijving van de obligatielening, mocht het nodig zijn dan wordt de obligatielening op termijn opengesteld voor investeerders die wonen buiten de gemeente Noordenveld maar wél woonachtig zijn binnen de Provincie Drenthe.

100% lokaal!
Met de hiervoor omschreven aanpak realiseert Ankehaar Solar een project waarbij 100% van het eigendom lokaal kan landen en zelfs 100% van het benodigde risicodragend vermogen lokaal kan worden ingevuld. Ankehaar Solar er van overtuigd is dat met de aanpak een project kan worden gerealiseerd dat op meerdere vlakken van waarde is voor Noordenveld en haar inwoners. Een aanpak waarmee Ankehaar Solar tevens ruimschoots voldoet aan de in het beleidskader ‘Energieprojecten in het landschap’ omschreven richtlijnen aangaande lokaal eigenaarschap van de gemeente Noordenveld.