• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen

In Zuidvelde zijn er drie ontwikkelende partijen, die door de gemeente zijn verzocht om samen te werken bij de totstandkoming van drie projecten die samen het Zonnepark Zuidvelde zullen vormen. Het gaat hierbij om Chint Solar Nederland Projecten B.V., Ankehaar Solar B.V. en TPSolar B.V. Ook wordt er nauw samengewerkt met Energiecoöperatie Noordseveld (ECN)/Bronnen VanOns.

Landschappelijke inpassing

Wij maken een beplantingsplan en een groenbeheerplan, die onderdeel uitmaken van de vergunning en de anterieure overeenkomst met de gemeente. In deze plannen zullen we rekening houden met de hoogte van de aanplant, maar ook met het groeiproces in de verschillende seizoenen. Onze voorkeur gaat naast het aanplanten van bomen, daarom ook uit naar lagere struweelsoorten en boomvormers. Struweelsoorten zijn dichter begroeide soorten. Hiermee zorg je ervoor dat ook in de winter het zicht ontnomen wordt. Een ander voorstel zou ook kunnen zijn om voor de start van de bouw van het zonnepark alvast te beginnen met de aanplant zodat deze alvast wat langer de tijd krijgt om te groeien.

Natuur

Onder andere uit onderzoeken van de Wageningen Universiteit blijkt dat zonneparken geen nadelige effecten voor de bodemkwaliteit hebben, mits de zonneparken op een bepaalde manier worden ingepast. De onderzoekers beargumenteren dat, als er ruimte is tussen de panelen en de rijen zonnepanelen en er vegetatie wordt uitgezaaid onder de panelen, de bodem op een zonnepark niet wordt aangetast. Wij zijn bekend met dit principe en daarom komen deze elementen terug in het ontwerp van Zonnepark Zuidvelde. Door in te zetten op natuurontwikkeling zullen de percelen ecologisch gezien verbeteren t.o.v. de huidige agrarische situatie.

Participatie

Bij Zonnepark Zuidvelde is er sprake van twee categorieën van bewonersparticipatie. De eerste categorie is planparticipatie. Hiervoor hebben wij keukentafelgesprekken en informatiebijeenkomsten met het invloedsgebied (95 adressen) georganiseerd om uw adviezen en ideeën mee te nemen over het ontstaan van meerwaarde, het ontwerp en andere punten die u belangrijk vindt. Daarnaast betrekken wij ook andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld Natuurmonumenten en Kenniscentrum Akkervogels. De andere categorie is financiële participatie. Dit is de eis over het 50% lokaal eigendom, wat wij hebben vastgelegd met Energiecoöperatie NoordseVeld. Zij zal de opbrengst van het zonnepark investeren in de verduurzaming van de Noordenveldse gemeenschap. Aanvullend komt er ook een gebiedsfonds en vragen wij inwoners met interesse voor zon-op-dak of voor een rol in de aanleg/beheer van het zonnepark zich bij ons te melden.

Financiering

Het zonnepark-initiatief moet een uitgebreide vergunningsprocedure doorlopen. Een vergunning vergt altijd een raadsbesluit en er zijn mogelijkheden voor inspraak, bezwaar en beroep. Een vergunning vergt ook de nodige vooronderzoeken op het gebied van de aanwezige flora en fauna, archeologische waarden, water, etc. Het bestemmingsplan blijft uiteindelijk hetzelfde, maar er wordt tijdelijk van afgeweken voor de duur van de exploitatie van het zonnepark.

Techniek

De opgewekte energie komt op het elektriciteitsnet terecht en wordt vervolgens verkocht aan gebruikers.