• info@zonnepark-zuidvelde.nl

  • Een uniek zonnepark met lokaal eigendom en kansen voor de natuur

Persberichten

Recente stikstofuitspraak zorgt voor vertraging in behandeling omgevingsvergunning

De gemeente Noordenveld heeft ervoor gekozen om de behandeling van de omgevingsvergunning voor Zonnepark Zuidvelde in november van de raadsagenda te halen en te verplaatsen naar begin 2023. Dit besluit is een gevolg van de nieuwe stikstofuitspraak van de Raad van State begin november.

Stikstofuitspraak

In de zomer van vorig jaar trad de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking. Onderdeel van deze wet was de vrijstelling voor bouw- sloop en eenmalige aanlegactiviteiten, ook wel de “bouwvrijstelling” genoemd. Deze wet was ook van toepassing op de aanleg van Zonnepark Zuidvelde en betekende concreet dat stikstofdepositie alleen in de gebruiksfase een rol speelde en dus voor de vergunningsaanvraag berekend moest worden.

Bij zonneparken is er tijdens de gebruiksfase echter geen sprake van stikstofdepositie. Door de toevoeging van natuur en omdat de gronden niet meer worden gebruikt voor agrarische doeleinden is er juist eerder sprake van stikstofreductie.

De recente uitspraak van de Raad van State heeft ertoe geleid dat de bouwvrijstelling is zijn geheel is komen te vervallen. Dat betekent dat nu ook de stikstofdepositie in de aanlegfase van het zonnepark moet worden berekend en gekeken moet worden of negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied kunnen worden uitgesloten. 

Wouter Guliker van Chint Solar legt uit: “We vinden het jammer maar begrijpelijk dat er gekozen is voor uitstel in verband met de actuele ontwikkelingen in de stikstofuitspraak door de Raad van State. Die uitspraak betekent dat wij een nieuwe berekening moeten uitvoeren voor de bouwfase van Zonnepark Zuidvelde en dat willen we zorgvuldig doen. De eerste berekeningen laten zien dat we kunnen voldoen aan de regels. Bijvoorbeeld door efficiënt gebruik te maken van moderne en elektrische machines.”

Nieuwe AERIUS-tool

Daarbij komt ook dat er op 22 november een nieuwe versie wordt gelanceerd van de AERIUS-calculator. Met dit rekeninstrument worden de berekeningen op het gebied van stikstofdepositie gemaakt. De initiatiefnemers willen in het kader van de zorgvuldigheid graag gebruik maken van deze geüpdatete versie, zodat ook de meest actuele berekeningen kunnen worden toegevoegd aan de vergunningsaanvragen. Zij verwachten dus eind november deze berekeningen af te kunnen ronden. Na controle door de provincie, kan de gemeente daarna het vergunningsproces voortzetten. “We zien dit uitstel dan ook als een kleine hobbel richting de eindstreep en zijn positief over een goede afloop,” concludeert Guliker.